top of page

S'aprova el Pla Especial que limita a un 5% els allotjaments turístics a Gavà Mar

Actualizado: 7 dic 2023

NOTÍCIES GAVÀ | TURISME | NORMATIVA

 

Publicidad

 

La Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ús d’habitatge d’ús turístic al municipi de Gavà. Amb aquesta aprovació, entra en vigor la normativa que garanteix de manera prioritària el dret fonamental a l’habitatge i, alhora, l’habitabilitat, la convivència i el descans dels veïns; el dret a un medi ambient adequat i equilibrat, la qualitat urbana i la mobilitat sostenible, així com la compatibilitat entre l’exercici del dret a la llibertat d’establiment i l’interès general.
L’Ajuntament de Gavà va començar a treballar en la regulació dels habitatges turístics l’any 2019, quan va aplicar una suspensió, durant un any, de les llicències i comunicacions prèvies per a la instal·lació o ampliació d’aquests allotjaments, a conseqüència de l’increment i les problemàtiques que generaven.


Durant aquest temps es va redactar el Pla Especial que va ser aprovat inicialment pel Ple municipal el juliol de 2020 i provisionalment el passat mes de març.


Ara, un cop la Generalitat ha atorgat la validació definitiva, els nous habitatges d’ús turístic de Gavà hauran de complir els requisits següents:

• Que l’ús d’habitatge estigui admès per a la zona corresponent pel planejament vigent.

• Que l’habitatge no estigui sotmès a cap règim de protecció pública.

• Que l’habitatge s’hagi implantat legalment i no es trobi en situació de fora d’ordenació.Fins al 5% dels habitatges de Gavà Mar

La pràctica totalitat dels habitatges d’ús turístics es concentren al barri de Gavà Mar, amb un total de 218 habitatges que suposen prop del 98% d’altres. Aquests habitatges es distribueixen a banda i banda de l’autovia de Castelldefels, sent la zona més propera a la platja, la que registra una xifra més elevada (el 85% del total).


D’aquí que el Pla especial estableixi dues zones de regulació: la del barri marítim (zona A), i la resta del municipi (zona B).


Així, més enllà de les condicions generals establertes per a tot el municipi, la normativa limita a Gavà Mar els allotjaments turístics al 5% de cada illa de cases (illa cadastral).


Els habitatges d’ús turístic legalment implantats en el barri marítim es podran mantenir, i l’Ajuntament oferirà informació actualitzada sobre el cens d’aquests allotjaments. En l’actualitat, la pràctica totalitat dels allotjaments turístics a Gavà Mar s’emplacen en edificacions plurifamiliars (el 99%).


Destacar que el planejament urbanístic pendent ja delimita una previsió de creixement d’ús turístic/hoteler amb el desenvolupament de Llevant Mar (que reserva una parcel·la destinada a hotel) i del sector de la Marinada on el Pla Director Urbanístic d’Àmbits d’Activitat Econòmica del Delta del Llobregat ja preveu com ús principal el turístic-hoteler, tot reconeixent l’ús residencial ja existent.


Comments


REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page